ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่กลาง หรือเว็ปไซต์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง