ให้คำปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ

e0b89ee0b89ee0b8b0e0b89e-2